Ekoslovník | A

a | b | c | č | d | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | x | z | ž

Agenda 21

Agenda 21 je program pro 21. století – jedná se o dokument přijatý 179 státy na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (Summit Země), který se konal v Riu de Janeiru v červnu 1992. Tento dokument byl vyhodnocen po deseti letech (září 2002) na summitu v Johannesburgu (tzv. Rio + 10). Další následná akce se chystá na rok 2012.
Agenda 21 přináší podrobné návrhy týkající se ekolické politiky a rozvojové politiky pro všechny státy, které by se měly vyvarovat zhoršování životního prostředí a postupně zlepšit ochranu životního prostředí a přírody a dosáhnout udržitelného využívání přírodních zdrojů. V souboru asi 40 důležitých témat, které tvoří jednotlivé kapitoly Agendy 21, nalezneme např. tato: „Změna modelů spotřeby“, „Začlenění životního prostředí a rozvoje do rozhodování“, „Ochrana atmosféry“, „Děti a mládež v udržitelném rozvoji“, „Transfer technologií přátelských k životnímu prostředí“, „Spolupráce a budování kapacit“, „Věda pro udržitelný rozvoj“ a „Podpora vzdělávání, veřejné osvěty a výchovy“.

Agrofarmy, agroturistika

Poskytování ubytovacích, stravovacích a dalších turistických a rekreačních služeb na zemědělských farmách – moderní forma ekologicky šetrného pobytu v přírodě a krajině, který podle konkrétních podmínek umožňuje kontakt s domácími zvířaty, vyjížďky po okolí, ochutnávky krajových specialit apod.

Aklimatizace

Přizpůsobení živočicha (adaptace, schopnost přežití) v odlišných podmínkách stanoviště po jeho vysazení či zavlečení do jiného území; nejvyšším stupněm aklimatizace je naturalizace, tj. adaptace vč. schopnosti přirozeného rozmnožování.

Aktivní veřejnost

Ta část občanů, která si je plně vědoma svých občanských práv a povinností i hodnot území, ve kterém žije, a která je také ochotna využívat aktivně svých práv k tomu, aby ovlivňovala rozvoj území a podílela se na ochraně hodnot v tomto území se nacházejících. Ochranu hodnot ve svém okolí považuje aktivní veřejnost za svůj zájem a případně jednu ze svých povinností.

Anemoorografický systém

Ekologický jev zahrnující proudění vzduchu (větru) ve vztahu ke konfiguraci terénu; předurčuje utváření rostlinného pokryvu.

Areál

Oblast zeměpisného rozšíření druhu (taxonu).

Arkto-alpínský druh