Ekoslovník | č

a | b | c | č | d | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | x | z | ž

Čtvrtohory (kvartér)

Nejmladší geologická éra (1,8 mil. let až současnost) dělená na starší období (pleistocén) zahrnuje starší dobu kamennou (paleolit); mladší úsek (holocén) začal asi před 12 tisíci lety a spadá do něj mezolit (střední doba kamenná), neolit (mladší doba kamenná) a všechny mladší lidské kultury až do současnosti; v geologickém pojetí se holocén člení na preboreál – boreál – atlantik – epiatlantik – subboeál – subatlantik – subrecent (vč. současnosti, recentu).