KAPRADÍ 2023

6. října proběhl ve Vrchlabí 24. ročník setkání učitelů ZŠ a SŠ, vzdělavatelů z odborných institucí a NNO Královéhradeckého kraje zabývajících se ekologickou výchovou

Hlavní téma bylo zvoleno v souvislosti s připomenutím 60. výročí založení Krkonošského národního parku: Divočina aneb kdy nás příroda nepotřebuje a kdy je dobré jí pomoci.

Na akci se sešlo přes 100 účastníků z řad učitelů základních a středních škol, vzdělavatelů z neziskových organizací, z odborných institucí a zástupců veřejné správy a samosprávy.

Byly uděleny Ceny za přínos pro ekologickou výchovu v Královéhradeckém kraji za rok 2023.

Setkání zahájili ředitelé pořádajících organizací RNDr. Jiří Kulich ze Střediska ekologické výchovy SEVER a PhDr. Robin Böhnisch ze Správy KRNAP, kteří připomněli význam divočiny, tedy území ovládaného přírodními procesy, které je nepostradatelné pro ochranu a zachování biodiverzity, a zdůraznili důležitost vzdělávání a osvěty v tomto směru.

Na hlavním plénu zazněl referát RNDr. Mojmíra Vlašína z FSS MU Brno, který zhodnotil o situaci zacházení a přístupu k divočině v České republice, problematiku bezzásahovosti a názory odborníků. Ve svém následující dílně pak představil účastníkům simulační hru, v rámci které si účastníci vyzkoušeli jednání mezi různými stranami ve sporu o bezzásaho­vosti na příkladu Šumavy.

Dílny se tématice věnovaly jak po stránce odborné a informační, tak po stránce metodické, jako byly příklady dobré praxe ze škol, představení projektu Školní les, skautských patronátů, metodických publikací. – doplnit názvy dílen podle pozvánky?

V rámci setkání byly předány Ceny za přínos pro ekologickou výchovu v Královéhradeckém kraji za rok 2023 – na základě nominací o nich rozhoduje Poradní sbor pro ekologickou výchovu při KH kraji. Ceny získali:

Ing. Ivan Tláskal - za dlouholeté vytrvalé úsilí v oblasti ekologické osvěty veřejnosti, které se věnuje v rámci volného času jako člen Východočeské pobočky České ornitologické společnosti, člen Východočeské pobočky STUŽ a jako občan aktivně zapojený do samosprávy města Hradec Králové.

Mgr. Milada Dobiášová - za dlouholeté působení v oblasti ekologické výchovy dětí a mládeže, během kterého získala řadu mladých lidí k aktivní ochraně životního prostředí. Za vytrvalou obětavou práci, kterou odvádí jako lektorka Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov v rámci pobytových

výukových programů, letních táborů a zájmového kroužku.

Spolek pro Hartu a Okrašlovací spolek Vrchlabí - za dlouhodobou příkladnou péči o veřejný prostor, za zapojování občanů do péče o místní přírodní a kulturní dědictví a za ekologickou osvětu široké veřejnosti. Za to, že jsou dobrým příkladem vzájemné spolupráce, a za úsilí, které jejich členové věnují obecně prospěšným aktivitám ve svém volném čase.

Kromě památečních diplomů si ocenění odnesli také finanční dary poskytnuté Královéhradeckým krajem, odborné publikace a předplatné časopisu Krkonoše, které věnovala Správa KRNAP a věcné dary a publikace, které věnoval SEVER.

Pořadatel: Středisko ekologické výchovy SEVER ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku za podpory Královéhradeckého kraje

Kontakt pro informace: Hana Kulichová, SEVER, 739 203 204, hana [dot] kulichovaatekologickavychova [dot] cz

článek Noviny KH kraje