Krajina na rozcestí

Středisko ekologické výchovy SEVER ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vydalo na konci roku 2022 aktualizovanou a rozšířenou verzi autorské pomůcky Krajina na rozcestí. Program složený z aktivit pro interiér a terénní program mohou používat učitelé na 2. stupni ZŠ a na středních školách.

Jedná se o mezipředmětový výukový program v délce čtyř vyučovacích hodin, který na příkladu tématu krajina ukazuje, jak lze uchopit problematiku životního prostředí v různých předmětech a zároveň představit téma, které je dostatečně široké a lze jej využít např. pro celoškolní projekt, tematický den či jako program v rámci vícedenního kurzu. Program se skládá z 6 navazujících praktických aktivit, každou z nich však může pedagog realizovat i samostatně. Jejich cílem je představit problematiku využívání krajiny člověkem na území České republiky od dob prvního osídlení po dnešek, ukázat pozitivní a negativní příklady spojené s využíváním obnovitelných a neobnovitelných zdrojů, odhalit kořeny současných problémů životního prostředí a představit možnosti řešení těchto problémů v souvislosti se zásadami trvale udržitelného rozvoje.

Na sérii aktivit „ve třídě“ navazuje čtyřhodinový terénní program Udržitelný region, kdy žáci mají během vycházky do okolí své školy možnost zhodnotit region podle vybraných indikátorů udržitelnosti – v tomto případě indikátorů týkajících se zacházení s krajinou a životním prostředím (např. „Zvyšuje se podíl lesní půdy na celkové rozloze ČR“, „Vzrůstá prostupnost krajiny pro migraci volně žijících organismů“, „Odtok vody z krajiny se významně zpomaluje“). V rámci samostatné práce pak žáci navrhují řešení vhodná k udržení či zlepšení současného stavu regionu.

Všechny popsané aktivity jsou mnohokrát ověřené během pobytových i krátkodobých programů pro školy, ve školní praxi je ověřili učitelé, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme, a kteří se konzultačně podíleli i na přípravě pomůcky. Přínosem pro pedagogy je možnost využívání univerzální, přenositelné pomůcky využitelné pro celou ČR, která zároveň umožňuje kombinaci s aktivitami v terénu, v místním prostředí konkrétní školy.

Krajina na rozcestí obsahuje podrobné popisy aktivit včetně potřebných příloh jako jsou obrazové materiály či pracovní listy, metodiku a informace pro učitele.

Budeme rádi, když pomůcku využije co nejvíc učitelů a poskytne nám zpětnou vazbu. Máte-li zájem zabývat se hlouběji tématem krajina a vyzkoušet naše aktivity se svými žáky, můžete si Krajinu na rozcestí objednat prostřednictvím www.sever.ekologickavychova.cz/e-shop.

Soubor Krajina na rozcestí vydalo Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. s podporou Ministerstva životního prostředí v rámci projektu „Krajina na rozcestí (mezi udržitelností a neudržitelností) – inovace a rozšíření výukového programu“. 

Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP   www.mzp.cz