TZ - Boj se suchem: naše půda potřebuje vrátit kondici

Vláda schválila společnou státní koncepci ochrany před suchem z dílny Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. MŽP ji naplňuje již rozeběhlým Národním akčním plánem adaptace na změnu klimatu, připravovanou protierozní vyhláškou, která má být účinná od začátku příštího roku, a chystanou novelizací vodního zákona.

„Za MŽP v koncepci navrhujeme především opatření v oblasti retence vody v krajině, ale i ve městech a obcích, kam například míří i náš dotační program Dešťovka,“ shrnuje koncepci ministr Brabec.

Teplota vzduchu v ročním průměru se od 60. let minulého století v teplých měsících zvedla přibližně o 1 °C. Změnil se i objem srážek během roku, kdy na jaře a v létě dochází spíše k jejich poklesu, v zimě naopak k nárůstu. Mimo to se oproti stavu před rokem 1950 snížila retenční kapacita půdy v ČR přibližně o 40 %. Vodní eroze ohrožuje cca 60 % půdy (z toho je již přibližně 12 % znehodnoceno), 14 % je ohroženo větrnou erozí, 45 % půdy zhutnilo. Většina zemědělských půd trpí nedostatkem organické hmoty, má nevyhovující strukturu a v řadě případů dochází k poklesu pH. K tomu se přidává snižující se vydatnost pramenů ve středních Čechách a na jižní Moravě.

„Stát v minulosti udělal mnoho chyb, protože řešil pouze povodně, ale na dlouhodobé sucho se vůbec nepřipravoval. 100 let se tady odváděla voda z krajiny, teď se snažíme všemi možnými prostředky tu vodu v krajině udržet. Navíc klimatická změna postupuje rychleji, než všichni očekávali,“ vysvětluje ministr Richard Brabec a pokračuje: „Zemědělská i lesní půda měla dřív daleko lepší schopnost držet vodu, hlavně kvůli erozi ji ale postupně ztrácela. Dneska je její zadržovací kapacita asi na 50 procentech. Kdyby česká zemědělská půda, které máme asi 3,5 milionu hektarů, byla schopná držet vodu dobře, udržela by jí asi 9 miliard kubíků. Ale udrží jí sotva 5. Ten obrovský rozdíl je několikanásobek objemu vody, který udrží Vltavská kaskáda. Na tom je vidět, kde je největší rezerva v retenci vody – je v samotné půdě.“

Iniciativou ministra Brabce k nalezení efektivního řešení problémů se suchem, které se dotýkají mnoha rezortů, byla v polovině roku 2014 (tedy hned na začátku poslední suché epizody v ČR v letech 2014–2016) ustavena mezirezortní komise VODA-SUCHO ze zástupců dotčených rezortů (MŽP, MZe, MO, MV, MPO, MMR). Komisi radí zástupci vědeckých institucí, vysokých škol, vodohospodářských společností a zemědělských podniků.

Celé znění tiskové zprávy naleznete zde.

Koncepci ke stažení zde.