Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
Út, 10/10/2017

Seminář s JUDr. RNDr. Jitkou Jelínkovou, Ph.D.

Program
- Ochrana dřevin rostoucích mimo les x ochrana lesa (lesních porostů), ochrana jiných veřejných a soukromých zájmů ve střetu s dřevinami - odlišné principy, prameny, vztahy; veřejnoprávní předpisy a občanský zákoník, právní (ne)závaznost technických norem, obecně závazné vyhlášky obcí k ochraně dřevin a jiné zeleně
- Dřeviny z pohledu občanského práva, podrosty a převisy, stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, stromy společné, odpovědnost za škodu způsobenou pádem stromu mimolesního, lesního, odpovědnost vlastníků lesa a odpovědnost vlastníků nemovitostí ohrožených z lesa; judikatura ke starému občanskému zákoníku, názory a první judikatuta k současnému občanskému zákoníku
- Právní ochrana dřevin rostoucích mimo les, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, metodické materiály MŽP
- Ochrana mimolesních dřevin před poškozováním a ničením, pokuty za poškození (ořezy, zásahy do kořenového systému), judikáty k pokutám za poškození dřevin
- Povinnost vlastníků pečovat o dřeviny, její vymahatelnost, právní následky neplnění; spory o vlastnictví dřevin, silniční vegetace v průjezdních úsecích pozemních komunikací
- Povolování kácení dřevin a ukládání náhradní výsadby, otázka jiných kompenzačních opatření (ošetření) a odvodů za kácené dřeviny; omezení výsadby z pohledu jiných veřejnoprávních předpisů (výsadba trvalých porostů v ochranných pásmech podzemních vedení, v silničních ochranných pásmech), příp. technických norem a § 1017 občanského zákoníku
- Výjimky z povolovacího principu - jiné režimy kácení, kácení na předchozí písemné oznámení, kácení v krajní nouzi
- Zvláštní (zvýšená) ochrana památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin
- Kompetence – výkon státní správy v ochraně dřevin rostoucích mimo les, problematika „podjatosti" při povolování kácení dřevin na obecních pozemcích; kontroly výkonu státní správy dřevin Českou inspekcí životního prostředí; otázka odpovědnosti úředníka (zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 385/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
- Účast veřejnosti, práva ekologických spolků, občanů a obcí
- Prevence a odpovědnost na úseku dřevin rostoucích mimo les, omezení a zákaz kácení, deliktní odpovědnost a odpovědnost za ekologickou újmu
- Zásahy do dřevin z pohledu jiných veřejnoprávních právních předpisů (vodní zákon a energetický zákon, zákon o pozemních komunikacích, zákon o drahách, zákon o státní památkové péči)

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. - členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, v letech 2001 - 2015 veducí právního odboru ředitelství České insepkce životního prostředí, nyní OSVČ (poradce, konzultant, lektor)

Přihlášení: Přihlaste se nejlépe do 27.9.2017. (Poté se rozhoduje zda se seminář naplnil. Hlaste se proto prosím včas.) Vyplňte, prosím, závaznou přihlášku on-line viz výše. Pokud je to z nějakého důvodu nutné lze také zaslat Vámi napsanou objednávku s potřebnými údaji (viz on-line přihláška) klasickou poštou na adresu kanceláře, faxem nebo emailem. Pro všechny způsoby přihášení platí stejné obchodní a storno podmínky.

Bližší informace obdržíte po přihlášení asi týden před akcí.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Krajinářští architekti a projektanti, odborní pracovníci státní správy a samosprávy, správci zeleně, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, zájemci o autorizaci A.3, technický dozor investora, zájemci o certifikace Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, učitelé odborného školství, studenti odborných škol. Dále pro zástupce investorů a pro ty kdo posuzují stromy a navrhují plány péče a majitelé stromů.
Místo konání akce:
Vzdělávací centrum Otevřená zahrada Nadace Partnerství, (konferenční sál, po schodech vpravo do 1. patra), Údolní 33 ,  Brno
Cena:

Člen SZKT 1100 Kč
Člen SZKT - mimořádný (student, mateřská, důchod) 550 Kč
Nečlen 1580 Kč
Nečlen - student 790 Kč
Cena včetně kávy a občerstvení.

Úhrada: Poplatek uhraďte na základě předfaktury/faktury, kterou Vám vystavíme na základě závazné přihlášky. Jako variabilní symbol uveďte číslo faktury. (Lze platit také hotově na místě.)

Kontakt:
kancelaratszkt [dot] cz
Tel.: +420 257 323 953