Je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v českých podmínkách udržitelné? Současné politiky EV a VUR a jejich dopad do praxe

STUŽ
Út, 07/06/2011 - 16:00 - 19:00

Dovolujeme si Vás pozvat na diskusní seminář.

Přes dosud plně nevyjasněná koncepční východiska mezi environmentálním vzděláváním (EV) a vzděláváním pro udržitelný rozvoj (VUR) se oba typy vzdělávání těší jisté formě podpory ze strany státních vzdělávacích politik. Tato podpora však kolísá podle momentálních politických priorit, a tak není jasné, která z koncepcí má naději na dlouhodobé „přežití“ v podmínkách českého školství. Organizace aktivní v EV i VUR mají u nás svou tradici; jejich snahy o pěstování přirozeného vztahu k přírodě nebo výchovu k aktivnímu občanství pomáhají formovat pozitivní hodnoty a přispívají k všeobecné vzdělanosti. V praxi však tyto organizace musí překonávat četné překážky, se kterými by současné vzdělávací politiky mohly pomoci. Budou však instituce, které je vytvářejí a naplňují, tuto pomoc poskytovat dlouhodobě? A kterým směrem se bude příští vývoj ubírat?

Beseda má poskytnout neutrální půdu pro otevřený dialog, který na poli ekovýchovném probíhal doposud víceméně skrytě. Diskutovat by měli zástupci státní správy, škol, neziskových organizací a „cílových skupin“, jimiž jsme nakonec my všichni; měly by tak být představeny strategické i konkrétní cíle EV i VUR z pohledu různých „hráčů“ v procesu vzdělávání. V současné době existují dvě strategie i jejich implementační dokumenty , které by měly být stručně představeny právě s ohledem na plánované konkrétní kroky a jejich předpokládaný dlouhodobý dopad na vzdělávací soustavu. Kromě toho by mělo být zmíněno zapojení České republiky do mezinárodních procesů souvisejících s Dekádou vzdělávání pro udržitelný rozvoj a náš potenciální příspěvek v tomto rámci. Beseda má směřovat nejen k uvědomění si významu EV a VUR v současné etapě transformace české vzdělávací soustavy, ale též k vyjasnění role jednotlivých vzdělávacích subjektů i možností jejich dalšího rozvoje a spolupráce v koncepčním, institucionálním aj. rámci EV a VUR. Cílem je pohled do budoucnosti a odpověď na otázku, co pro ni lze udělat.

Potvrzení panelisté & jejich témata:

RNDr. Jana Dlouhá, PhD. (Centrum pro otázky životního prostředí UK) EVVO a VUR – principy a rozdíly; důsledky pro tvorbu politik.
Prof RNDr. Martin Braniš, CSc. (Ústav pro životní prostředí PřF UK) Vzdělávání ŽP a UR v praxi.
RNDr. Jiří Kulich (Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER) Praxe a EV či VUR
PhDr. Jan Činčera, PhD. (Technická univerzita Liberec): Výhledy VUR dle „Akčního plánu“ SVUR ČR.
Mgr. Miroslav Novák (MŽP ČR): V čem Strategie EVVO a její implementace podporuje VUR? Úloha MŽP a jeho aktivity.
Ing. Karla Mališová (MŠMT ČR): Strategie VUR České republiky a její „Akční plán“ – současná situace jeho plnění z pohledu MŠMT
Ing Jiří Dlouhý (Coordination Board, European Eco-Forum): Příprava na mezinárodní hodnocení implementace Strategie VUR EHK OSN na konferenci v Astaně, v září 2011.

Moderovat diskusi bude RNDr. Jana Dlouhá, PhD.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Místo konání akce:
Klub techniků, místnost č. 319, Novotného lávka 5,  Praha (mapa)
Kontakt:
Společnost pro trvale udržitelný život, stuzatecn [dot] cz
Tel.: +420 604 171 921
Krkonošská 1, 120 00 Praha 2