Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA VEŘEJNOSTI

Termín(y) vyhlašovatele: 
Po, 03/12/2018 - 11:00
Výše částky: 
max 2.000.000 Kč
Charakteristika: 

Podpora projektů, které si kladou za cíl zejména zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků (primárně je podporováno zvyšování odborné úrovně učitelů) a dalších relevantních cílových skupin o problematice rozvojových zemí a o principech rozvojové spolupráce a které přispívají ke zlepšení kvality a dopadů české ZRS.

Projekty mohou zahrnovat přípravu vzdělávacích materiálů a programů, organizaci a realizaci vzdělávacích a tréninkových akcí - seminářů, workshopů, školení, konferencí, studijních cest; budování konzultačních a vzdělávacích center; poradenství, apod. Důležitým cílem projektů GRV je také pomoci učitelům základních i středních škol a dalším pedagogickým pracovníkům lépe uchopit v praxi řadu průřezových témat kurikula, 2 do nichž jsou principy a témata globálního rozvojového vzdělávání ve velké míře zahrnuty.

Jedná se o následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Etická výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova. Předkládané projekty budou v souladu s tématy a cíli stanovenými Národní strategií globálního rozvojového vzdělávání (ve znění jejích pozdějších doplnění a aktualizací).

Podpora projektů, které si kladou za cíl zvýšení zájmu a podpory české veřejnosti pro oblast ZRS, podporu naplňování Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals), a posilování povědomí o zahraniční rozvojové spolupráci ČR jako společné aktivitě různých vládních a nevládních aktérů. Projekty mohou zahrnovat organizování osvětových, informačních, kulturních a sportovních akcí s tématikou ZRS ČR pro veřejnost, práci s médii, průzkumy veřejného mínění, publikace, periodika, multimediální prezentace k problematice rozvojových zemí a k problematice ZRS ČR, informační centra (i virtuální), apod. Hlavní důraz při realizaci projektů bude kladen na přímé akce ve vztahu k veřejnosti. V rámci této dotační oblasti lze rovněž žádat o podporu analytické a odborné publikační činnosti předkladatelů projektů, včetně podpory témat týkajících se „advocacy & policy making“.

Důležité podmínky a omezení: 

Vyhlašovatel výzvy požaduje prokázání odborné kvalifikace řešitelů projektů zaměřených na přímou spolupráci se školami – nutná je přítomnost odborníka s pedagogickým nebo jiným odpovídajícím odborným vzděláním (nebo významnou praxí) v řešitelském týmu. V rámci této výzvy lze podávat i projekty zaměřené na oblast neformálního rozvojového vzdělávání (práce s mládeží a komunitou, informační a volnočasové aktivity mládeže i dospělých zaměřené na oblast zahraniční rozvojové spolupráce).

Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 90 % nákladů projektu (ČRA požaduje minimálně 10% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkové částky).

povinná příloha ! originál dokladu místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení ne starší šesti měsíců o tom, že žadatel nemá u nich žádné závazky po lhůtě splatnosti