Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

PODPORA ROZVOJOVÝCH AKTIVIT KRAJŮ A OBCÍ V PRIORITNÍCH ZEMÍCH ZRS ČR

Termín(y) vyhlašovatele: 
Po, 03/12/2018 - 11:00
Výše částky: 
max 500.000 Kč
Charakteristika: 

Předmětem programu „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích“ je podpora projektů realizovaných územními samosprávnými celky (kraji a obcemi), nebo ve spolupráci s těmito územními samosprávnými celky, v jedné nebo více z prioritních/partnerských zemích programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR). Prioritními/partnerskými zeměmi pro účely této dotační výzvy se rozumí tyto země: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Moldavsko, Kambodža, Zambie, a dále Afghánistán, Kosovo, Mongolsko, Srbsko, Ukrajina.

Cílem projektů má být primárně podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, podpora subjektů občanské společnosti a institucí kulturního, sociálního, zdravotního, vědeckého a výzkumného charakteru.

Aktivity a výstupy projektů by měly být zaměřeny na přenos know-how, sdílení zkušeností s ekonomickou a společenskou transformací a posilování kapacit pro kvalitní správu 2 veřejných věcí (tzv. good governance). Projekty musí být v souladu s naplňováním Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Důležité podmínky a omezení: 

Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 90 % nákladů projektu (ČRA požaduje minimálně 10% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkové částky).

povinná příloha ! originál dokladu místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení ne starší šesti měsíců o tom, že žadatel nemá u nich žádné závazky po lhůtě splatnosti