Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Podpora obcí v národních parcích

Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 20/12/2018
Výše částky: 
od 50.000,- do 1.000.000,- Kč
Charakteristika: 

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí

 5.5.A Podpora v oblasti infrastruktury a vybavenosti obcí a) úprava či obnova veřejných prostranství, budování, rekonstrukce a oprava cest a chodníků propojujících stávající prvky návštěvnické infrastruktury, budování a rekonstrukce odstavných ploch – včetně parkovišť, pořízení a instalace nového, či rekonstrukce stávajícího mobiliáře1 , b) sanace skalních masivů.
 5.5.B Snížení světelného znečištění  předmětem podpory je nákup a montáž svítidel včetně světelných zdrojů na stávající nosný prvek, či nově instalovaný nosný prvek při rekonstrukci či úpravě veřejného osvětlení.
 5.5.C Podpora zpracování rozvojových dokumentů a studií a) strategické rozvojové dokumenty s důrazem na životní prostředí (např. studie krajinného rázu, hydrogeologické posudky z hlediska zdrojů vody a jejího využití, regulační plány, studie posuzující propojování území); b) dokumenty vyžadované z titulu ochrany životního prostředí (např. EIA, SEA, ÚSES, posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti) s výjimkou dokumentů souvisejících s územním plánem a/nebo vyplývajících ze stavebního zákona2 ; c) zpracování rozvojových dokumentů a studií řešících celé území národního parku (pouze v případě, že je žadatelem správa příslušného národního parku). 1 Např. informační cedule a interaktivní panely, navigační značení, lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, veřejná pítka, nádrže pro akumulaci požární vody. 2 Tyto dokumenty lze podpořit v rámci národního programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora územně plánovacích činností obcí“. 3/18
 5.5.D Podpora informačních center orientovaných na národní parky a) modernizace, rozšíření či vybavení stávajícího informačního centra; b) vytvoření a/nebo vydání publikací, propagačních materiálů a elektronických interaktivních projektů s environmentálním obsahem a se vztahem k přírodnímu bohatství národního parku.
 5.5.E Podpora programů vzdělávání a osvěty v oblastech životního prostředí  realizace environmentálních vzdělávacích a osvětových aktivit, exkurzí tvořených z interaktivních a kooperativních činností s důrazem na ochranu přírody a krajiny.
 
!!! V rámci podporované aktivity 5.5.E mohou o finanční podporu z prostředků Fondu žádat pouze správy národních parků. !!!!
 
 
 
 5.5.F Kofinancování podpořených projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen „OPŽP“) - kofinancování projektů podpořených v rámci všech prioritních os OPŽP.
Důležité podmínky a omezení: 

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2022

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů; v případě podporované aktivity 5.5.F činí maximální výše podpory na jeden projekt kofinancovaný ze všech PO OPŽP 5 % z celkových způsobilých výdajů. 
 
Podpořené projekty budou realizovány na území obcí, jejichž katastrální území ve smyslu § 2 písm. h) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zasahuje do území národního parku České republiky (bez ochranných pásem).
 
Povinná příloha žádosti  - Stanovisko správy národního parku
 
Žádosti nepodléhají procesu hodnocení dle hodnotících kritérií a jsou administrovány průběžně v pořadí, v jakém byly doručeny na Fond.