Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 28/02/2019
Výše částky: 
3 až 15 milionů dle oblasti
Charakteristika: 

Cílem aktivit jednotlivých projektů je zkvalitnění školní výuky i snížení studijní neúspěšnosti dětí/žáků v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení i oborových didaktik (aktivní formou např. prostřednictvím nových softwarových aplikací nebo jiných prostředků obohacujících učení či výuku), za pomoci vzdělávání pedagogických pracovníků (možnost využití stávajících kurzů DVPP i možnost vzniku nových), využívání nových metodických pomůcek i studijních materiálů (např. volně šiřitelných aplikací i učebních textů s multimediálním a interaktivním obsahem), šíření příkladů dobré praxe inovativních škol s využitím digitálních technologií.

Aktivita č. 2 – Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů

Aktivita č. 3 – Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve spolupráci s kulturními/paměťovými institucemi, science centry a ekocentry
Žadatelem může být  pouze subjekt, který disponuje expozicemi/sbírkami/knižním fondem, které jsou běžně otevřeny a přístupny veřejnosti.
 
Aktivita č. 4 – Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol
 
Aktivita č. 5 – Šíření příkladů dobré praxe škol  Žadatelem i partnerem  může být poze škola
Důležité podmínky a omezení: 

Jedna žádost o podporu musí obsahovat pouze jednu povinně volitelnou aktivitu. Jeden žadatel může předložit maximálně 2 žádosti o podporu, přičemž v každé žádosti musí zvolit jinou povinně volitelnou aktivitu.

Žadatelé mohou předložit žádost o podporu samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.

Cílová skupina - Děti MŠ a žáci ZŠ, SŠ. - Pedagogičtí pracovníci škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků. 
Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.