Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

PO 4 - Spolupráce institucí a komunit

Termín(y) vyhlašovatele: 
Ne, 30/09/2018
Výše částky: 
minimálně 2.000 EUR do maximálně 40.000 EUR
Charakteristika: 

V rámci PO 4 se jedná o mikroprojekty zaměřené na zvyšování integrace na lokální úrovni, zvyšování institucionální kapacity, podpora spolupráce mezi občany a institucemi formou krátkodobých školení a kurzů, setkávání zájmových skupin, navazování nových kontaktů a vazeb apod.

1. Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni
2. Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy
3. Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů 
 
V rámci všech hlavních aktivit prioritní osy 4 jsou zejména způsobilé následující podaktivity:
 v oblasti zvýšení úrovně informací o společném území o propagace přeshraniční spolupráce a společného území (např. příprava společných publikací, internetových stránek), také mimo programové území o tvorba informačních platforem o rozvoj informačních a komunikačních systémů (např. informační kiosky a boxy, tvorba společných databází) o tvorba kanálů a mechanismů výměny a sdílení informací a dat včetně realizace společných či propojování existujících informačních systémů, databází a dalších nástrojů práce s informacemi a daty spravovaných způsobilými žadateli s cílem zlepšení správy a dalšího rozvoje společného pohraničí
 v oblasti dopravy o společné plánování, optimalizace, zajištění bezpečnosti a propagace veřejné přeshraniční dopravy ve všech odvětvích dopravy včetně intermodální dopravy o společné plánování, optimalizace, zajištění bezpečnosti a propagace veřejné přeshraniční nemotorové dopravy, zde pěších i cyklistických stezek a tras
 v oblasti územního plánování a přípravy infrastrukturálních projektů o společná příprava plánů a dokumentace společných projektů do té míry, do jaké jsou jejich plánované aktivity komplementární po obou stranách hranice, nebo pokud přispívají k integraci příhraniční infrastruktury o aktivity podporující identifikaci a rozvoj přeshraničních funkčních regionů5
 v oblasti ochrany přírody a krajinyo aktivity směřující k obnově ekosystémů a krajinných funkcí, zachování biologické rozmanitosti, monitoringu životního prostředí, mimo jiné společná příprava plánů a dokumentace společných projektů o využití a tvorba informačních nástrojů (např. databáze) v oblastech významných z pohledu životního prostředí o vzdělávací aktivity v oblasti přírody a krajiny (např. přednášky, semináře apod.) o zvyšování dovedností a kvalifikace personálu veřejných institucí činných v oblasti ochrany přírody a krajiny
 v oblasti vzdělávání o v rámci této aktivity budou podporovány například kooperační aktivity škol a vzdělávacích institucí, jejichž hlavním cílem je výměna zkušeností a dobré praxe, vzájemné poznání, vzájemné návštěvy dětí i pedagogických pracovníků, realizace mimoškolních a zájmových aktivit dětí realizovaných školami, provádění osvěty a mimoškolního vzdělávání v nejrůznějších oblastech 
 v oblasti kultury, sportu a organizace volnočasových aktivit o podpora společných projektů v oblasti společenské, kulturně-rekreační, vzdělávací o podpora záměrů posilujících identitu a tradice
 v oblasti poskytování veřejných služeb (včetně tvorby kooperačních sítí) o společná řešení v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb pro zvyšování efektivity a kvality poskytovaných služeb s využitím přeshraničního prvku o spolupráce institucí a organizací působících na trhu práce za účelem zlepšení podmínek pro zaměstnanost ve společném regionu a využití výhod společného trhu práce, např.: vytváření přeshraničních databází o spolupráce za účelem hospodářského rozvoje polsko-českého příhraničí o spolupráce v oblasti bezpečnosti – realizované záchrannými a bezpečnostními složkami, zahrnující aktivity jiné, než je jejich připravenost na účast při řešení mimořádných a krizových situací, jež jsou předmětem PO 1
 v oblasti i tvorby kooperačních sítí o vytváření, posilování, upevňování a rozšiřování přeshraničních partnerství subjektů za účasti veřejných institucí, nestátních neziskových organizací a jiných způsobilých subjektů v oblasti veřejných služeb a v celospolečensky přínosných oblastech (stálé pracovní skupiny, konference, diskusní panely a další) o sdílení dobré praxe, nových řešení a přístupů při provádění veřejné správy a při realizaci celospolečensky přínosných aktivit přispívajících k rozvoji společného pohraničí (zavedení nových postupů, změny v organizaci zajištění úkolů konkrétní instituce díky přenosu know-how apod.) o aktivity podporující budování absorpční schopnosti v oblasti přeshraniční spolupráce a aktivity směřující k odstraňování bariér v implementaci spolupráce na polsko-českém pohraničí o zpracování analýz, studií, strategií, programů atd. v rámci sociálně- ekonomického rozvoje příhraničního území, v té míře, do jaké bude popsán plán jejich využití v praxi/při implementaci 
Důležité podmínky a omezení: 

Cílová skupina: obyvatelé společného regionu, samospráva, nestátní neziskové organizace, návštěvníci regionu, podnikatelské subjekty

Místem realizace mikroprojektů je celé podporované území v České republice a v Polské republice s tím, že mikroprojekt musí mít pro podporované území jasný a významný přínos. Možná je realizace aktivit na území třetího státu nebo mimo podporované území – v takovém případě se jedná o výdaje z tzv. objemu 20% výdajů realizovaných mimo podporované území

Doba trvání mikroprojektů je zpravidla 12 měsíců. Pouze v případě složitějších mikroprojektů může být doba trvání maximálně 18 měsíců.

Spolufinancování mikroprojektů je následující: na české straně: - dotace z EFRR max. 85% z celkových způsobilých výdajů - ostatní část rozpočtu mikroprojektu z vlastních zdrojů žadatele na polské straně: - dotace z EFRR max. 85% z celkových způsobilých výdajů - dotace ze státního rozpočtu PR maximálně 5% celkových způsobilých výdajů - ostatní část rozpočtu mikroprojektu z vlastních zdrojů žadatele