Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Erasmus + Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe - mládež

Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 26/04/2018
Výše částky: 
150 000 EUR na rok/ resp. 12 500 EUR na měsíc
Charakteristika: 

Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe

Hlavním cílem je umožnit organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit jejich schopnost zapojit se do spolupráce na mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vybrané projekty mohou také vytvářet hmotné výstupy a očekává se od nich šíření výsledků a výstupů jejich aktivit v míře odpovídající rozsahu projektu. Tyto výstupy a aktivity budou spolufinancovány prostřednictvím rozpočtu určeného na „Projektové řízení a organizaci“. Tato partnerství nemohou žádat o rozpočtové kategorie „Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“. Zároveň počet „Mezinárodních vzdělávacích aktivit" nesmí překročit 100 účastníků za všechny organizace dohromady (včetně doprovodných osob).

 

Strategická partnerství se mohou zaměřit na:

 • výměnu dobré praxe (metody, nástroje, materiály k profesionalizaci práce s mládeží)
 • objevování nových forem práce s mládeží (virtuální mobilita, ICT, open educational resources)
 • strategická spolupráce a vytváření sítí mezi organizacemi v oblasti mládeže, vzdělávání, trhu práce
 • testování či implementace dobré praxe
 • uznávání znalostí, dovedností, kompetencí získaných během NFV
 • spolupráce s místními a regionálními orgány veřejné moci
 • informování a poradenství
 • nadnárodní iniciativy podporující podnikání, aktivní občanství

Součástí partnerského projektu mohou být i některé typy vzdělávcích aktivit:

 • dlouhodobá mobilita pracovníků s mládeží (2 až 12 měsíců)*
 • krátkodobá společná školení pracovníků (3 dny až 2 měsíce)
 • kombinovaná mobilita mladých lidí (5 dnů až 2 měsíce fyzické mobility)*

* možné jen mezi programovými zeměmi

Cílem strategických partnerství je mezinárodní spolupráce nikoliv mobility.

Důležité podmínky a omezení: 

Délka projektu může být 6 - 36 měsíců.

Kdo se může zapojit?

Příklady subjektů k zapojení : neformální skupina mladých lidí, NNO (i na evropské úrovni), firma (včetně sociálních podniků), samospráva na místní, regionální, národní úrovni, nadace, zástupci pracovního života, subjekty poskytující vzdělávání, instituce pracující s uznáváním znalostí, dovedností a kompetencí získané během neformálního vzdělávání

Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 2 organizací ze 2 různých programových zemí.

Žadatelem musí být organizace z programové země, partnerské země mohou být jen partnerem.

Programové země, které se mohou zapojit do strategických partnerství: členské státy EU – 28 zemí, členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), Turecko, Makedonie