Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

MMR - ROZVOJ ZÁKLADNÍ A DOPROVODNÉ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU

Termín(y) vyhlašovatele: 
Pá, 12/01/2018
Výše částky: 
250.000 až 10.000.000 Kč
Charakteristika: 
Podprogram cílí na podporu nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na projektové záměry cílené především na účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané detinace a místa.
Účelem podprogramu je podpořit rozvoj investic do cestovního ruchu, rozšíření rozsahu a zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám. Dále program cílí na rozprostření turistů i mimo nejnavštěvovanější místaČR a na nabídku aktivit i mimo hlavní sezónu.

V rámci podprogramu budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, podpora úpravy lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků. 

 
Příjemcem dotace může být:
 Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit (projekt realizovaný min. 2 krajích) o územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky (mimo muzeí zřizovaných krajem), o mikroregiony / dobrovolné svazky obcí spravující destinaci přesahující administrativní hranice (spolupráce na realizaci projektu s místní organizací destinačního managementu1 ), o oblastní organizace destinačního managementu, o geoparky, o NNO v cestovním ruchu, případně provozující atraktivity cestovního ruchu, o podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO) provozující geopark.
 Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu o podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO)
 Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu o územně samosprávné celky, organizace zřízené územně samosprávnými celky (s výjimkou krajských muzeí), o provozovatelé turistických informačních center (TIC), o geoparky, o NNO provozující atraktivity cestovního ruchu, o Organizace destinačního managementu, o mikroregiony / dobrovolné svazky obcí (zaměření projektu ve spolupráci s místní destinační společností).
Důležité podmínky a omezení: 

Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl způsobilých výdajů z celkového rozpočtu akce, zbylých minimálně 50 % rozpočtu tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2018.

v průběhu jednoho kola výzvy lze každému žadateli poskytnout dotaci pouze na jednu akci v rámci jednoho dotačního titulu

Maximální výše celkových výdajů je 5 000 000 Kč (dotační tituly č. 2 a 3), respektive 10 mil. Kč (pro dotační titul č. 1).