Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

KHK -Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže

Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 01/03/2018
Výše částky: 
10.000 až 50.000 Kč
Charakteristika: 

Rozvoj dvou a vícestranných mezinárodních kontaktů na bázi reciprocity, organizování dvou i vícestranných jednorázových setkávání u nás i v zahraničí, mezinárodní tábory u nás i v zahraničí, účast a pořádání mezinárodních vzdělávacích i jiných akcí nebo projektů, reprezentace kraje v zahraničí. Určeno dětem a mládeži od 10 do 26 let.

Důležité podmínky a omezení: 
  • projekty realizované především na území a pro občany Královéhradeckého kraje
  • realizace 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018
  • oprávnění žadatelé -spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, organizace s mezinárodním prvkem, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení
  • uznatelné náklady -výdaje na ubytování, místní dopravu a na programové zabezpečení aktivit pořádaných v ČR, z dotace lze hradit max. do výše 150,- Kč na osobu a den pro zahraničního i českého účastníka akce v ČR, na akci v zahraničí lze hradit z dotace pouze výdaje na dopravu, a to maximálně do výše 50% nákladů na dopravu českých účastníků výměn, táborů, seminářů a dalších akcí v zahraničí
  • maximální procentuální podíl podpory na uznatelných výdajích projektu 80%
  • v rozpočtu žádosti o dotaci nesmí být kalkulován zisk, ani nesmí být v rámci realizace projektu fakticky uskutečňován.
  • minimální počet účastníků ve skupině je 5. Účastníky projektu mohou být děti a mládež ve věku od 10 do 26 let.
  • v případě mezinárodní akce v ČR je podmínkou účast minimálně 30 % zahraničních účastníků.
  • pobyt zahrnutý do projektu musí trvat minimálně 5 dnů, maximální délka dotovaného pobytu v ČR je 14 dnů.