Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

KHK -Volnočasové aktivity pro děti a mládež

Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 01/03/2018
Výše částky: 
20.000 až 100.000 Kč
Charakteristika: 

Účel 1, na který může být dotace použita

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let, příspěvek na provoz kluboven, pravidelných víkendových a jiných aktivit, schůzkové činnosti. Pomoc při drobné opravě, údržbě a obnově materiálně technického vybavení sloužícího dětem a mládeži do 26 let (táborové základny, klubovny i další prostory).
20 000 Kč - 100 000 Kč
Účel 2, na který může být dotace použita
Pořádání jedno i vícedenních jednorázových akcí pro děti a mládež do 26 let s krajskou působností (tedy akce, do kterých se zapojí účastníci z minimálně tří územních obvodů obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje a jsou určeny minimálně pro 100 osob do 26 let).
20 000 Kč - 35 000 Kč
Účel 3, na který může být dotace použita
Podpora zotavovacích a jiných podobných akcí dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, pořádaných v době školních prázdnin pro děti a mládež do 18 let na dobu delší než 5 dní.
20 000 Kč - 35 000 Kč
Účel 4, na který může být dotace použita
Příprava dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času ve vzdělávacích programech. Odborné vzdělávání osob, které se podílejí na organizačním zajištění činností s dětmi a mládeží (např. hospodář, účetní, zdravotník, statutární orgán NNO). Program je určen pouze na pořádání vzdělávacích aktivit, přípravu a tisk učebních materiálů.
20 000 Kč - 30 000 Kč
Důležité podmínky a omezení: 
  • projekty realizované především na území a pro občany Královéhradeckého kraje
  • realizace 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018
  • maximální procentuální podíl podpory na uznatelných výdajích projektu 80%
  • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.Žadatel nesmí podat současně projekt v dotační oblasti Tělovýchova a sport a Volnočasové aktivity.