Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

KHK -Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Termín(y) vyhlašovatele: 
St, 31/01/2018
Výše částky: 
30.000 až 70.000 Kč
Charakteristika: 

• Podpora činnosti středisek ekologickévýchovy• Podpora osvětových akcí zaměřených na ochranu životního prostředí, udržitelnou spotřebu a výrobu, nakládání s odpady apod.• Podpora rozšíření výuky formou vícedenních pobytových ekologických výukových programů, které nabízejí školám organizace se sídlem a působností v Královéhradeckém kraji• Organizace krajských a národních kol celostátních soutěží zaměřených na oblast ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí • Organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti• Podpora vytváření informačních a výukových materiálů s ekovýchovnou tematikou• Tvorba nových či rozšíření stávajících naučných steze

Důležité podmínky a omezení: 
  • realizace 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018
  • maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu 70%
  • žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.