Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Česko-německý fond budoucnosti

Termín(y) vyhlašovatele: 
Pá, 31/03/2017
Termín(y) vyhlašovatele: 
Pá, 30/06/2017
Termín(y) vyhlašovatele: 
So, 30/09/2017
Termín(y) vyhlašovatele: 
Ne, 31/12/2017
Výše částky: 
neuvedeno
Charakteristika: 

Preferované téma roku 2017 je podpora.mediální.kompetence (lze ale předkládat i jiná tmata, toto má však větší šanci na podporu):

Diferencovaný a kritický přístup k využívání, konzumu  a působení médií

Média dnes ovlivňují náš život více než kdykoli dříve. Formují  naše vnímání světa i pohled na naše sousedy, mohou mít silný vliv na společenský a politický vývoj. Abychom se v dnešní mnohotvárné mediální nabídce orientovali, potřebujeme  vysokou mediální kompetenci – v České republice stejně jako v Německu.

Fond budoucnosti tématem roku 2017 motivuje české a německé projektové partnery, aby se ve svých společných záměrech soustředili na posilování mediální kompetence. Podporovat bude projekty pro všechny věkové skupiny, které překračují hranice obou států, diferencovaně a kriticky se vyrovnávají s mediální nabídkou a přispívají ke smysluplnému využívání médií.

Projekty by se měly zabývat těmito tématy:

1.     Kritické přijímání informací a mediálních nabídek a uvážlivé zacházení s nimi

2.     Úloha médií v česko-německých vztazích

3.     Morální, etické a bezpečné chování na internetu

4.     Zprostředkování  základních vědomostí za účelem aktivního a účelného využívání médií

Obecně může být projekt zaměřen na:

Mládež a školy K nejdůležitějším úlohám Česko-německého fondu budoucnosti patří rozvoj a podpora osobních kontaktů mezi mladými lidmi z obou zemí. Fond budoucnosti podporuje angažované skupiny mládeže různého věku a nejrůznějšího zaměření. Ať už se jedná o workcampy pro obecně prospěšné projekty, společná koncertní, taneční nebo divadelní představení, může Fond budoucnosti pomoci při jejich realizaci. To platí i pro spolupráci českých a německých škol a mateřských školek. Co podporujeme školní partnerství setkávání žáků všech stupňů škol odborná praktika roční studijní pobyty práci s mládeží na obou stranách hranice spolupráci mateřských škol volnočasové aktivity v oblasti sportu a kultury

Kultura-rozmanitá paleta projektů podporovaných Fondem budoucnosti – od dechové hudby po současnou klasickou hudbu, od lidových tanců po velké mezinárodní festivaly, počínaje malou výstavou na vesnici a konče rezidenčním pobytem umělců v Praze. Co podporujeme výtvarné umění divadlo hudbu tanec literární akce dokumentární filmy

Dialogy a vědecké projekty  Co podporujeme odborné konference, semináře, workshopy spolupráci univerzit, spolků nebo soukromých iniciativ vzdělávání dospělých vědecké výstavy a prezentace

Publikace Co podporujeme vědecké práce s česko-německým zaměřením překlady české a německé beletrie, deníků, memoárů výstavní katalogy vybraný učební materiál

Sociální projekty a podpora menšin setkávání zdravotně a sociálně znevýhodněných osob z obou zemí setkávání českých a německých seniorů aktivity národnostních menšin

Partnerství obcí a zájmových sdružení Co podporujeme iniciativy k založení partnerství měst a obcí sportovní a kulturní akce v rámci partnerství kontakty mezi občanskými iniciativami, spolky a skupinami dobrovolníků obecně prospěšná česko-německá shromáždění jakéhokoliv druhu

Stipendia-Fond budoucnosti každoročně umožňuje deseti mladým akademikům zblízka poznat sousední zemi, která není pro mnohé ještě příliš známá. Žádost o stipendium Česko-německého fondu budoucnosti mohou podat nejenom studenti bakalářských a magisterských oborů, ale také doktorandi. Cílovou skupinou jsou uchazeči z humanitních a společenskovědních oborů – od historie přes literaturu až po práva a ekonomi

 

 

Důležité podmínky a omezení: 

Téma roku musí být hlavní součástí obsahové náplně projektu a mělo by se vztahovat k české a/nebo německé společnosti.

U projektů v rámci tématu roku  může požadovaný příspěvek dosahovat místo obvyklých 50 % až 70 % celkových nákladůŽádosti o podporu lze podávat vždy do konce čtvrtletí, tj. do  31. března 2017, 30. června 2017, 30. září 2017 a 31. prosince 2017.

Budete-li uvažovat o podání žádosti vztahující se k uvedeným tematickým okruhům, výslovně doporučujeme předběžnou konzultaci záměru

Není stanovena žádná maximální nebo minimální výše příspěvku.