Role univerzit pro rozvoj environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Katedra environmentálních studií Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno
Čt, 07/12/2017 - 09:00 - 17:00

Konference. Vysoké školy hrají klíčovou úlohu pro formování národního diskursu v oblasti vzdělávání. Jakým způsobem se tuto roli daří českým a slovenským institucím naplňovat pro oblasti environmentální
výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj (EVVO/VUR)?

Konference má dva hlavní cíle. Prvním je posílit spolupráci univerzit na EVVO/VUR relevantním výzkumu a tak přispět ke zvýšení jeho úrovně a společenské užitečnosti. V průběhu proto budeme diskutovat výzkumné zaměření jednotlivých pracovišť a hledat příležitost pro vzájemnou podporu. Druhým cílem je posílit spolupráci a kvalitu výuky EVVO/VUR na pedagogicky zaměřených oborech. Výuka EVVO/VUR často stojí na omezených možnostech relativně malého počtu odborníků s často specificky zaměřeným zájmem. V rámci konference proto budeme diskutovat možnosti spolupráce na vytváření společných výukových modelů mezi jednotlivými pracovišti.

Napříč oběma cíli pak jdou dvě průběžná témata: spolupráce univerzit z jazykově i kulturně blízkého česko‐slovenského regionu a spolupráce univerzit s nezávislými centry environmentálního vzdělávání, které často působí jako spojující článek mezi vysokými školami a praxí a státní správou.

Konference je podpořena z projektu WISE – Widening Interdisciplinary Sustainable Education. Představení jeho výstupů bude součástí konference.

Předběžný program:

9:00 Zahájení konference. Představení projektu WISE.

9:20 ‐ 10:45 Situace a možnosti rozvoje výzkumu EVVO/VUR na českých a slovenských univerzitách

Prostor pro příspěvky účastníků:
- souhrnně charakterizující situaci EVVO/VUR relevantního výzkumu na úrovni jednotlivých regionů či tematických oblastí (např. badatelsky orientovaná výuka, výzkumy environmentální gramotnosti atd.);
- představující relevantní výzkumně zaměřené projekty jednotlivých pracovišť, souhrn a charakteristiku jejich výzkumných výstupů2 či zapojení do mezinárodních výzkumných projektů;
- na konkrétních příkladech analyzující výzkumné potřeby z pohledu center environmentálního vzdělávání či státní správy.

11:00 ‐ 12:00 Diskuse o možnostech spolupráce na výzkumu v oblasti EVVO/VUR

Společná diskuse všech účastníků metodou World Café. V rámci diskuse budeme řešit následující otázky:

- Jaké jsou současné bariéry většího rozvoje českého a slovenského EVVO/VÚR výzkumu?
- Jaký typ spolupráce mezi akademickými pracovníky z různých pracovišť a regionů či mezi akademickými pracovníky a dalšími typy subjektů (zejména centry environmentálního vzdělávání, státní správou) by pomohl tyto bariéry překonat?

13:00 ‐ 14:30 Výuka EVVO/VUR na pedagogicky zaměřených oborech

Prostor pro příspěvky účastníků:
- Souhrnně charakterizující silné a slabé stránky přípravy či tréninku pedagogických pracovníků na výuku EVVO/VUR na úrovni regionů či typu vzdělávání;
- Na základě relevantního výzkumu diskutující různé aspekty související s přípravou či tréninkem pedagogických pracovníků v oblasti EVVO/VUR;
- Představující relevantní existující či připravované modely využívající domácí či mezinárodní spolupráci více pracovišť a diskutující různé aspekty jejich implementace (např. na principu jointdegree).

14:45 ‐ 15:45 Diskuse o možnostech spolupráce na zkvalitnění výuky v oblasti EVVO/VUR

Společná diskuse všech účastníků metodou World Café. V rámci diskuse budeme řešit následující otázky:
- Jaké jsou hlavní bariéry kvalitní přípravy a tréninku pedagogických pracovníků v oblasti EVVO/VUR?
- Jaký typ spolupráce mezi akademickými pracovníky z různých pracovišť a regionů či mezi akademickými pracovníky a dalšími typy subjektů (zejména centry environmentálního vzdělávání, státní správou) by pomohl tyto bariéry překonat?

16:00 ‐ 17:00 Shrnutí a závěry

Prezentace námětů z obou diskusních částí konference. Společná diskuse a plánování dalších kroků.
Ukončení konference.

Informace pro autory příspěvků, call for papers:

V případě zájmu o vystoupení v některém z prezentačních bloků zašlete, prosím, název a abstrakt svého příspěvku spolu s internetovou přihláškou na konferenci zde ‐ a to do 10. 10. 2017. O rozhodnutí o zařazení příspěvku budete informování do 25. 10. 2017.

Z konference bude pořízen zápis. S vydáním konferenčního sborníku či jinou publikací výstupů v rámci konference nepočítáme. Předpokládáme, že hlavním přínosem konference bude posílení vzájemné spolupráce a s ním související růst kvality našich odborných výstupů.

Informace pro účastníky konference: 
V případě zájmu o účast na konferenci, prosím, podávejte elektronické přihlášky na odkazu zde, a to do 10. 11. 2017.

Účast na konferenci je podpořena z projektu WISE ‐ Widening Interdisciplinary Sustainable Education, který bude na konferenci představen. Součástí bude prezentace jeho výstupů, sborníku případových studií zpracovaných na podporu vysokoškolské výuky VUR.

Jak se dostanete na místo?

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Místo konání akce:
Otevřená Zahrada, Údolní 33, 602 00 Brno
Cena:

Díky podpoře je účast na konferenci a občerstvení zdarma. V případě zájmu účastníkům proplatíme cestovní náklady, zahraničním účastníkům lze proplatit také ubytování (prosíme zájemce o tyto informace do přihlášky).

Kontakt:
Tereza Modráková, tmodrakoatfss [dot] muni [dot] cz
Tel.: +420 549 494 392